Oran Do Mhac Uisdean


'S ach fhir a theid thairis,
A nunn thar a bhealach,
Thoir mo dhurachd le beannachd
Gu turr na fear glana,
Far ' bu duthchas luchd ealaidh,
'S luchd ciuil anns-an talla,
Sam bi muirn, agus aighear, is marran.
To he who sets out,
Across the pass,
Take my greetings with blessings
To the great man’s tower,
Where lies the homeland of the hunters,
And musicians in the hall,
Where there is joy, and cheerfulness, and melody.
'S nuair a dhubhradh am feasgar,
Chite smuid 's cha bu bheag i;
Cha be tu chan tuchan a ghreadan,
Bhiodh 's gach rum sam bi teine,
Ach cur surd air luchd freasdail,
'S gillean urlair dha 'n greasad
Aig mnaoi chiuin is mor oilean,
'S fir chuiseil da 'm beadradh,
'San tith tigh ur anns-an leigte 'n deoch-slainte.
When the evening darkens,
Smoke is seen and not a little,
It wouldn’t be parched hoarseness,
In each room where there’s a fire,
But putting the servants in good form,
And hastening the lads of the floor
To the calm ladies of erudition,
And rich men flirting with them,
In the new house where the welcoming dram is taken.
Le baintighearna ghasda,
Laimh fhialaidh a phailteas;
Bu neo chrion ga thoir seachad,
Leis nach miannach an airce;
Bu neo-mhiothlachdar cleachdadh,
'S-mor an ciall tha na pearsa
Do na Friseilich bheachdail,
O' na bhuaineadh a mach i,
Fir uallach nam breacan
Do shliochd uasal fir Bhelleadrom tha i.
With the fine lady,
Welcoming hand of plenty;
Not stingy in giving,
With no desire for poverty;
A disagreeable habit,
Great is the reason of her character
To the discerning Frasers,
Since she won
The cheerful man of the plaids
Of the proud line of the Belladrum people she is.
'S ach gu'n thagh e gach ceile,
Fear thug dhachaidh dha fhein i;
Gur ann aig a bha'n leirsinn,
Nuair a ghabh a thair te-eil i
Le toinisg is reusan;
'S beannachd bhochdan is dheirceach
Aice luidh sa g'eiridh,
'San t'oighre tha na'n deigh orr,
A Cuilbhaci theid eubhachd;
As i bhi aig dha fhein,
Sud a naigheachd bhiodh eibhinn le chairdean.
He chose each partner,
He who who took her home,
He had the vision,
When he took her
With wit and reason;
And her blessings on the poor and the beggars
Are mentioned and increase,
And her heir after her
From Cuilbhacaidh is called,
And she will be with him,
That’s the news that her friends will find funny.
'S fagaidh athair le eibhneas
Gach ni tha gu feum dha
Ann an caisteal na feileachd,
Far na leig e chlach steidhe;
Sa chlach mhulliach dha reir sin
Gabh san earralas cheudna,
Glac an stiuir is cum fhein iad an airde
And his father will leave with happiness
Each thing which is of use to him
In a castle of festivity,
Where he laid the foundation stone,
And the top stone for that
Take in the deposit likewise,
Take the lead and keep them high
'S gur a fhada chaidh an sgial ud,
Air Mac Uisdean gu biatachd,
Fhuair urram na fialachd,
Chaidh chuis ud an leud dha;
Cha-n'eil ni ann nach fhiach e,
Cha chubaire criona
Dol a shuidhe gu diat e,
Gheibhte dram air a shioladh,
Tighinn'o charadh na'n cliathan
Dhol ga bhaisteadh cha'n fhiach leibh,
Agus cupachan fiona
Aig daoin uaisle ga'n lionadh 's ga'n traghadh.
And far went that story
About MacUisdean of hospitality,
Who gained respect for hospitality
That matter spread for him,
There's nothing that wasn't worth it
?????
Going to sit for dinner
A filtered dram served
Coming from the action of the distiller's worm
Going to dilution without worth
And cups of wine
Of the gentry being filled and emptied.
Sa'n am na choindidh bhi fanail
Gu's an oidhche chuir thairis,
Nuair a shineadh dibhersan,
Cha bhiodh dichuimhn'air cairtean,
Bhiodh na taileisg an tarruing,
Cluith air dhisnean le caithream,
Bhiodh na fidhlearan mar ribh;
'Siad a srith ri mactalla
Gheibhte nighneagan glana
'S gillean grinn ann aig balla,
'S tha mi cinnteach-nach fhachda mi'n aicheadh.
At then time of ???? to be waiting
Till the overflowing night
When diversion reaches out
Cards would not be forgotten
Chess would be pulled out
Playing at backgammon with applause
The fiddlers like reed music
Fighting against the echo
Clean girls appearing
Handsome lads at the wall
And I'm sure that I didn't see denying
Cluinnte piob ann sa choinneamh
Nach bu mhi-chiatich comunn,
Air an dilsean cuir comain
Na fir fhinalta dhonna;
An dream ardanach shoilleir,
'S iad an geaird nach robh foilleil
Nuair bha Tearlach fo'n choille,
An iubhair charamh nur boineid,
Toir na fabhair am follais,
Reachadh dan ann an coinneamh nan namhaid.
The pipes would be heard in the meeting
Pleasant company
On their loyalties put obligations
The elegant, bronzed men
The haughty, articulate band
They are the guard without deceit
When Charlie was on the run
The preceding yew in your bonnet
The pursuit of favour clear
Fate decided in meeting of enemies.
An cinneadh laidir gu'n ghiorradh,
Lan ardan gu'n tioma,
Nach robh sgathach roimh theine;
Dagach gleusach, luchd bhiodag,
Gunnach claidheach a sgioba
Dol an rang na fear cridheach,
Tighinn gu larach na dibhe
Far an taradh iad suidhe,
Sud an fhardoch dha'm chuimhe na Gaidheil.
The strong tribe without end
Full of pride without timidity
Unfearful before fire
With pistols readied, men of daggers
The team of guns and swords
Advancing in ranks the hearty men
Coming to the site of strong drink
Where they would draw back chairs
That is the dwelling which the Highlanders remember
'S nuir a thigeadh an oidhche,
'S fada chiteadh toir boisgeadh,
Coinnlean laiste ann an coinnlear,
Or mar an doimein,
Ann's gach uinneag toir soillse,
'S iad mar dhealanaich oidhridh
'S mar theine-aighir toir oighre gu aite.
And when the night would come
Long would be seen much eclat
Candles lit in the candlestick
Gold like the diamond
In the window much light
Like night lightning
And like a joyful fire, take the heir to his place
'S an talamh mhacanta phriseal
S am bi farum na fidhle,
Far an taghail do dhilsean,
Agus uailsean na rioghachd
Gabhail aighir na fridhe,
'S gheibhte naigheachd a Bhiobail
Aig luchd teagaisg ga h-innse,
'S greis air ursgeul na Feinne
Aig na mnathaibh air cheilidh.
'S iad a g'innse dha cheile
Mar bha Oisein, Naomh cleireach 'is Padruig.
Siomadh Diuchd agus Earla
Bhios mu Ghiusachan iosal,
Se mar sheo ga fhiachain
Ghabh thu'm plana 's gu'm b'fhiach e,
Bha aig Fionn agus Diarmad,
Gaidheil duineil bha riamh,
Ris na caisteil da'n deanamh,
Anns na braighean bha fiadhaich.
Se sean fhasan bu mhiann le fear t'aite.
And the gentle, valuable ground
Where the sound of the fiddle will be
Where the loyal will visit
And gentry of the kingdom
Taking the delights of the deer-forest
And the news of the bible will be heard
From teachers telling it
And a while on the legends of the Fenians
From the wives while visiting
And them telling each other
About Ossian, the saints and Patrick
Many's a duke and earl
Around lower Giusachan
Trying it like this
You took the plan and that it would be worth it
Finn and Diarmad had to
Manly Gaels that were always
Building castles
On the wild braes
That was the old way that the men of your place preferred
'S fhuair thu'n eachdreachd sgriobhta
Mar bha'n tur-bh'aig na Fianntan;
Bha seachd sliosan gun fhiaradh
Air gach taobh dheth ga dheanamh,
Fuidh gach leabaidh bhiodh miolchoin,
S' iad a feitheidh an fhiadhaich,
B'urrainn sibhs' anns a ghniomh sin,
Nuair a rachadh sibh dh'fhiachainn nan ard bheann.
And you got the written history
As you were in the tower of the Fenians
There were seven straight edges
Done on each side of it
Remains of each bed there would be an elk hound
And them waiting for the raven / fiercely
You could take part in that
When you would go to try it in the high mountains.
'S bhiodh eich chursanach dhiollta
Na do stapuill ga'm biathadh,
'S nuair a glacadh tu'n t'srian,
Dol an glacaibh na diollta,
Bhiodh gu ruithleumach fiadhta,
S' iad gu h'aigeantach fiadhaich ga'n arach.
And there would be saddled race horses
Fed in your stable
And when you would grab the reins
Going to grab the saddle
With a wild run-jump
And them valiantly, wildly to the slaughter
Dol fuidh'n acfhuinn bhiodh cosdail,
Biorrach cluais-dearg ospail.
Gu luath leumnach s'iad crosda,
Nach dean ceum air an sochdair,
Sud mar dh'innsinn an coltas
Mar na h-eich bha air thoiseach
Aig Cuchullinn ga nochdadh
Ann sa charbad bha socrach
'S fada a dh' aithnichte le 'n doss air an t 'sraid iad.
Harnessing would be expensive,
Hospice ear-red hairs.
Swiftly they cross,
What a step the poster makes,
That's how I would describe the appearance
Like the horses that were ahead
At Cuchullinn to be revealed
In the carriage was fixed
Long known by the doss on the street.
Ach tog colg ort fhir ghasda
Bi gu formail deas tapaidh
'S mairg namhad a chaist ort;
Tha do chairdean gle fhaisg ort,
Mac Phadraig nam bratach,
Sir Seumas o 'n chaisteal,
Tighearna Bhraghad n'an taice,
Griogair Ruadh shruth 's cloinn Ailpean,
'S cloinn Ionmhuinn an t' Shratha sna h-Airde.
But take offence good man
Be formal clever and strong
It's a pity your enemies silenced you;
Your friends are very close to you,
MacPhadraig of the banners,
Sir James from the castle
The Lord Breadalbane supporting them,
Red Gregor of clan Ailpean,
And the beloved clan of Srathaird.
Ged a bhithte cuir binn ort,
Co b-urrainn do dhiteadh;
Thig do chinneadh na milltean
Le 'n cuilbhearan direach,
Gu 'm biodh Siosailich leibhse,
Luchd a tharruinn na 'm picean;
Reachadh brais anns an-tshrith sin
Agus Stiubhartich rioghail,
Mar bu duthchas da 'n sinnsreadh,
Thaobh cairdeas an righ ri do mhathair.
Although you would be sentenced,
Who could condemn;
Your clan will come in thousands
With their straight muskets,
That the Chisholms would be with you,
People that haul their pikes;
Would go quickly to that fight
And royal Stewart,
As was their ancestors heritage,
Pertaining to the king's relation to your mother.
Ach gu 'n d' thigeadh iad comhla,
Ri Mac Ic Alastair Chnoideairt,
Mac Dhughail a Morthir,
'S iarl Antrum le chomhlan,
'S Mac Aillein a Muideart,
'S Morfhear Sleibhteach dha 'n comhnadh,
O 'n is dilis na Domhnullaich dha san.
But that they would come together,
With Mac Ic Alastair of Knoydart,
Son of Douglas of Mar,
And the Earl of Antrim with his band,
And Mac Ailein of Moidart
And the Lord of Sleat to their assistance,
As the MacDonalds are faithful to him..
Cha mhor Diuchd ann a 'm Breatuinn
Chaidh cho uasal a bhreth riut -
Tha do shinnsreadh's do sheanair
Dheth na righrean o'n phanal,
O fuil uaibhreach righ Ailpean
Direadh suas na do mhala,
'S righ Fionnaghall gu'n mhearachd,
Bi Priunns, Tearlach a leanail
Gun na chaill iad an anail,
Agus pairt dheth 'n cuid fearainn,
Le mar dhearbh iad bhi tapaidh,
Toirt buaidh anns na baiteal,
Thug righ Seors, dhoibh air ais e le cairdeas.
There is hardly a duke in Britain
Was judged as noble as you -
Your ancestors and grandfather are
Off the kings from the panel,
Of proud blood of king Alpin
Climbing up to your brow,
And king Fingal with no error,
Prince Charles will follow
That they never lost their breath,
And part of their land,
Because they proved to be quick,
Influencing the battle ,
That King George gave them back with kindness.
Ach gu feum mi bhi somhach,
Le mo dhi chuimhn an comhnuidh,
O 'n nach sgriobhainn air bord e,
Dh' fhaodadh seanachidh an corr;
A shloinneadh sios air an oran,
'S nur' gheibh mi uine gu leor,
Theid a chuir ann an ordugh sa Ghaidhlig.
But I must be quiet,
With my forgetfulness always,
Since I would not write him on a table
A story teller might tell the rest;
His ancestry down in the song
And when I get enough time,
It will be organized in Gaelic.
'S mas a fear a bhios beo mi
Nuir theid an t' Oighre aca phosadh,
Anns an stoile 'm bu choir dha,
'S nuair a thig a bhean og,
Sa cuid maighdeanan comhla;
Ach gu 'n cuimhnich mi 'n corr dheth na dh' fhag mi.
And if I live,
When the Heir will be married,
In the style he should,
And when his young wife comes,
And her bridesmaids with her;
But that I remember the rest of what I left